logo

Åpenhetsloven

Slik møter SandeGruppen Åpenhetsloven

Bakgrunn

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven sikrer tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandører jobber når det kommer til anstendig arbeidsforhold og menneskerettigheter. Dette er viktig for alle selskapene i SandeGruppen, og alle våre samarbeidspartnere og leverandører må forplikte seg til å følge Åpenhetsloven.  

 

Informasjonskrav

Et vesentlig element i lovverket er informasjonskravet, som krever åpenhet om de aktuelle temaene. Det innebærer at vi kan bli bedt om å redegjøre for det arbeidet vi gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet. Dette kan gjøres ved å sende en epost til ib@sandegruppen.no. Loven har som utgangspunkt at svar på spørsmål skal gis senest i løpet av tre uker.

 

Åpenhetsloven – bakgrunn

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene må virksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene.

OECD sin modell har sekst trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis:

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, pålegges omfattede virksomheter å offentliggjøre en redegjørelse om aktsomhetsvurderingene. Denne skal minst inneholde:

 • Rutiner for å håndtere en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 • Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.
 • Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Slik arbeider vi med Åpenhetsloven

SandeGruppen erkjenner at det i vår bransje kan forekomme potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Vi håper at vi, gjennom å ha fokus på åpenhetsloven, kan være en bidragsyter til en positiv utvikling i bransjen.                                                                        

SandeGruppen vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan vår virksomhet og leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter. 

Kartleggingsarbeidet vil danne grunnlag for videre prioritering av vår innsats. 

Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi ta umiddelbar affære for å forhindre at dette skjer igjen. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

Dette dokumentet har blitt utarbeidet for å oppfylle SandeGruppen sin plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene. Dokumentet vil oppdateres og offentliggjøres årlig innen 30. juni. Det vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR

SandeGruppen er et familieeid konsern med tilhørighet i Bergen. Bedriften ble etablert i 1985 med etablering av Auto Karosseri i Åsane, og har gradvis økt med datterselskaper, avdelinger, produktutvalg, tjenester og markedsområder. Bedriften er i dag lokalisert 2 steder i Bergen: Åsane (Bergen nord) og Drotningsvik (Bergen vest).

Bedriften er på nåværende tidspunkt forhandler av fire bilmerker. I tillegg til merkeverksteder og delelagre tilknyttet hvert bilmerke har vi i tillegg autorisert MECA-verksted, to lakk- og karosseri verksteder samt bilutleie 

SandeGruppen består i dag av følgende datterselskaper:

 • Sande Auto AS
 • Sande Auto Nord AS
 • Sande Auto Vest AS
 • Auto Karosseri AS
 • Auto Karosseri Vest AS
 • Sande Bilutleie AS
 • Sande Eiendom AS
 • SandeGruppen Management AS

Tjenestene er innenfor følgende bransjer:

 • Biler og kjøretøy – nye og brukte
 • Vedlikehold og reparasjon av motorvogner
 • Utleie og leasing av biler
 • Eiendomshandel og utleie
 • Bedriftsrådgivning

Markeder:

 • Forbrukermarkedet
 • Bedriftsmarkedet

Vår leverandørkjede:

Produsenter – importører/leverandører – forhandler (SandeGruppen) – kunder

 Ansatte:

Totalt i SandeGruppen: 108
Antall menn: 94 /Antall kvinner: 14

Omsetning i 2022:

Totalt i SandeGruppen: 457,7 MNOK

Roller:

Styret Forankring, følge retningslinjer (policy)
Daglig leder Overordnet ansvar for implementering og oppfølging
Bærekraftsansvarlig Etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer
HR Praktisk gjennomføring
Innkjøp Praktisk gjennomføring
Alle ansatte Sette seg inn i og etterleve etisk retningslinjer

 

RETNINGSLINJER, SYSTEMER OG RUTINER

SandeGruppen har et eget HRM system som ivaretar de ansattes rettigheter. De ansatte oppfordres til, og har rett til, å varsle om kritikkverdige forhold i bedriften etter Arbeidsmiljøloven kapittel 2A. Ledelsen oppfordrer de ansatte til å varsle om eventuelle forhold og/eller hendelser hvor SandeGruppens etiske regler eller øvrig regelverk ikke har blitt fulgt eller hvis det er mistanke om dette. Det er også tilrettelagt for anonym varsling. SandeGruppen har systemer og retningslinjer for mottak og håndtering av innkomne varsler gjennom eget HMS system i tilknytning til HRM systemet.

For å ivareta våre forpliktelser er SandeGruppen avhengig av å ha et tett samarbeid med leverandører. Vi vil fremover forsikre oss om at alle våre leverandører jobber med Åpenhetsloven både internt og eksternt.

SandeGruppen er forhandler av bilmerkene MG, Subaru, Nissan og Mazda. Disse importørene har, som oss, et tydelig uttalt fokus på bærekraft og har systemer og retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis.

Gill Gruppen: https://www.gillgruppen.no/aapenhetsloven

MG: https://www.mgmotor.eu/nn-NO/aapenhetsloven

Subaru: https://www.subaru.no/aapenhetsloven

Mazda Motor Norge: https://www.mazda.com/ja/sustainability/

Nissan Nordic: https://www.nissan-global.com/EN/SUSTAINABILITY/

GJENNOMFØRING

SandeGruppen vil utarbeide et eget dokument for etiske retningslinjer. Enhver som utfører arbeid på vegne av SandeGruppen vil forplikte seg til å følge disse retningslinjer, og i sin tur krever tilsvarende for sine leverandører. På denne måten vil retningslinjene påvirke virksomheter lengre ut i verdikjeden.

Vi vil i tillegg jobbe kontinuerlig med kartlegging av vår egen leverandørkjede. Vi vil undersøke hvilke deler av leverandørkjeden vi antar det er størst risiko for eventuelle brudd på menneske-rettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Kartleggingsarbeidet vil danne grunnlag for videre prioritering av vår innsats.

I forbindelse med at den nye Åpenhetsloven får konsekvenser for bilbransjen er det utarbeidet en risikovurdering for biler og annet kjøretøy. Denne er utarbeidet av SWEDWATCH på vegne av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Formålet med risikovurderingen er å gi informasjon om mulige negative konsekvenser for arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter i leverandørkjeden i bilbransjen.

https://anskaffelser.no/sites/default/files/risikovurdering_for_brudd_pa_menneskerettigheter_i_produksjon_av_kjoretoy_swedwatch_2020.pdf

Denne risikovurderingen vil gi oss en pekepinn på hva vi skal se etter når vi skal jobbe med leverandørens etterlevelse.

TILTAK OG RESULTATER

SandeGruppen sine etiske retningslinjer for leverandører vil vedlegges alle kontrakter som inngås. Her fremkommer hva vi forventer av våre leverandører og samarbeidspartnere. Det er den ansvarlige innkjøper for det aktuelle område som vil videreformidler våre forventninger og krav, og det er også ansvarlig innkjøper som vil ha løpende dialog med leverandør gjennom kontraktsperioden. Har leverandør spørsmål rundt bærekraft og ansvarlighet involveres Bærekraftsansvarlig i SandeGruppen for finne felles gode løsninger. Våre Etiske retningslinjer vil bli innlemmet i denne rapporten når disse er klare.

Vi forventer at alle våre ansatte og leverandører etterlever våre etiske retningslinjer som vil dekke grunnleggende krav ovenfor menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, antikorrupsjon og miljøet. Vi har kontaktpersoner hos alle våre leverandører for oppfølging og spørsmål vedrørende dette.  

Spørsmål om SandeGruppen og Åpenhetsloven kan sende til: ib@sandegruppen.no

Rapporteringsår: 2023
Bergen 30.06.23

loading